Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται , συνεκτείνεσθαι σπεύδων ,
τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου
,
ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ ὠδάς ,
ἂν προσφέρωμέν σοι ,Βασιλεῦ ἅγιε ,
οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον ,
ὧν δέδωκας ἡμῖν τοῖς σοὶ βοῶσιν ,

Ἀλληλούια.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Τῇ Α΄ Κυριακὴ τοῦ Ὀκτωβρίου τὴν Ἱερὰν μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν πέντε Ἁγίων τῆς Ἀθωνιᾶδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας
Ἀπολυτίκιον


(ΗΧΟΣ Α’ .  ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΘΕΝΤΟΣ…)

      Σχολῆς Ἀθωνιᾶδος ἱερὰ καλλωπίσματα, ἐδείχθητε ἀξίως οἱ πεντάριθμοι Ἅγιοι. Οἱ μὲν μαθητευθέντες ἐν αὐτῇ, οἱ δὲ διακονήσαντες σοφῶς, διὰ τοῦτο ὑμᾶς ἅμα χρεωστικῶς  τιμῶμεν ἀνακράζοντες .  Δόξα τῷ στεφανώσαντι ὑμᾶς , δόξα τῷ μεγαλύναντι, δόξα τῷ ἐν κινδύνοις ἡμῶν, ὑμᾶς προστάτας δείξαντι.Εἰς τὴν ἀπόλυσιν

      ……Τῶν  Ἁγίων καὶ Δικαίων θεοπατόρων ‘Ἰωακείμ καὶ Ἄννης, τῶν Ἁγίων πέντε διαλαμψάντων  ἐν τῇ Ἀθωνιάδι  Ἐκκλησιαστικῇ  Ἀκαδημίᾳ, Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλο, Μακαρίου τοῦ Νοταρᾶ, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου καὶ Ἀθανασίου τοῦ Κουλακιώτου, ὧν τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν καὶ τὴν βοήθειαν ἐξαιτούμεθα καὶ πάντων τῶν Ἁγίων
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου