Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται , συνεκτείνεσθαι σπεύδων ,
τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου
,
ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ ὠδάς ,
ἂν προσφέρωμέν σοι ,Βασιλεῦ ἅγιε ,
οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον ,
ὧν δέδωκας ἡμῖν τοῖς σοὶ βοῶσιν ,

Ἀλληλούια.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Τῇ Α΄ Κυριακὴ τοῦ Ὀκτωβρίου τὴν Ἱερὰν μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν πέντε Ἁγίων τῆς Ἀθωνιᾶδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας
Ἀπολυτίκιον


(ΗΧΟΣ Α’ .  ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΘΕΝΤΟΣ…)

      Σχολῆς Ἀθωνιᾶδος ἱερὰ καλλωπίσματα, ἐδείχθητε ἀξίως οἱ πεντάριθμοι Ἅγιοι. Οἱ μὲν μαθητευθέντες ἐν αὐτῇ, οἱ δὲ διακονήσαντες σοφῶς, διὰ τοῦτο ὑμᾶς ἅμα χρεωστικῶς  τιμῶμεν ἀνακράζοντες .  Δόξα τῷ στεφανώσαντι ὑμᾶς , δόξα τῷ μεγαλύναντι, δόξα τῷ ἐν κινδύνοις ἡμῶν, ὑμᾶς προστάτας δείξαντι.Εἰς τὴν ἀπόλυσιν

      ……Τῶν  Ἁγίων καὶ Δικαίων θεοπατόρων ‘Ἰωακείμ καὶ Ἄννης, τῶν Ἁγίων πέντε διαλαμψάντων  ἐν τῇ Ἀθωνιάδι  Ἐκκλησιαστικῇ  Ἀκαδημίᾳ, Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλο, Μακαρίου τοῦ Νοταρᾶ, Ἀθανασίου τοῦ Παρίου καὶ Ἀθανασίου τοῦ Κουλακιώτου, ὧν τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν καὶ τὴν βοήθειαν ἐξαιτούμεθα καὶ πάντων τῶν Ἁγίων
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Ευαγγελιστής Ιωάννης , ο Ηγαπημένος Μαθητής του Χριστού .


Ο Ιωάννης ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης και νεώτερος αδελφός του αποστόλου Ιακώβου. Στην αρχή ήταν μαθητής του Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου και κατόπιν έγινε μαθητής του Κυρίου. Ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού και μάλιστα μαθητής «ον ηγαπα ο Ιησους» (Ιωαν. ια΄ 20), δηλαδή, τον οποίο αγαπούσε ιδιαίτερα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία του απένειμε την προσωνυμία του Θεολόγου και στην αγιογραφία εικονίζεται με έναν αετό κοντά στο κεφάλι του.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είναι ο Ευαγγελιστής της αγάπης. Όχι μόνο γιατί αναφέρεται συνεχώς στην αγάπη, αλλά κυρίως γιατί την βίωνε και την εξέφραζε. Αγαπούσε πολύ τον Διδάσκαλό του. Τον ακολούθησε και στις πιο δύσκολες ώρες της επίγειας ζωής Του. Όταν οι άλλοι μαθητές ήταν κρυμμένοι «διά τον φόβον των Ιουδαίων», αυτός ήταν παρών στην σύλληψή Του, στην δίκη και στον Γολγοθά, όπου κάτω από τον Σταυρό του εμπιστεύθηκε ο Χριστός την μητέρα Του. Μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Πέτρο αποτελούσαν την τριάδα τον μαθητών που έλαβε μαζί του ο Χριστός στην ανάσταση της κόρης του Ιαείρου, στο όρος Θαβώρ, όπου «μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών», καθώς και στην Γεσθημανή, όπου προσευχήθηκε πριν από το πάθος Του.Ο Ιωάννης είναι ο συγγραφέας του 4ου κατά σειρά Ευαγγελίου στην Καινή Διαθήκη, το θεολογικότερο όλων και θεωρούμενο ως Ευαγγέλιο της αγάπης, καθώς επίσης τριών Καθολικών Επιστολών και της Αποκάλυψης.
Τη ζωή του κοντά στον Κύριο τη γνωρίζουμε μέσα από τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης. Ο Ιωάννης συνέχισε έντονα την δράση του και μετά την Ανάληψη του Κυρίου. Αυτός και ο Πέτρος ήταν οι πρώτοι που κήρυξαν μετά την επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος σε όλο τον κόσμο το λόγο του Κυρίου.
Η παράδοση, επίσης, μας λέει ότι ο Ιωάννης κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία, και ιδιαίτερα στην Έφεσο, όπου με την προσευχή του κατέστρεψε το ναό της Αρτέμιδος και οδήγησε στο Χριστιανισμό τετρακόσιες χιλιάδες ειδωλολάτρες. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Δομετιανού βασανίστηκε και εξορίστηκε στη Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη.
Ο Ιωάννης έζησε γύρω στα 100 χρόνια (κοιμήθηκε ειρηνικά γύρω στο 105 με 106 μ.Χ.). Εκείνο, όμως, που αξίζει να αναφέρουμε, είναι η φράση που συνεχώς έλεγε στους μαθητές του: «Τεκνια, αγαπατε αλληλους» (Ιωαν. ιγ΄ 34), που σημαίνει, παιδιά μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Και όταν οι μαθητές του ρώτησαν γιατί συνεχώς τους λέει την ίδια φράση, αυτός απάντησε «διότι είναι εντολή του Κυρίου, και όταν αυτό μόνο γίνεται, αρκεί»Απολυτίκιον 
  
πόστολε Χριστ τ Θε γαπημένε, πιτάχυνον υσα λαν ναπολόγητον· δέχεται σ προσπίπτοντα, πιπεσόντα τ στήθει καταδεξάμενος. ν κέτευε Θεολόγε, κα πίμονον νέφος θνν διασκεδάσαι, ατούμενος μν ερήνην, κα τ μέγα λεος .


Πηγή :  www.xfe.gr

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Ἐνδεικτικὴ ἀπόλυσις


Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡ ἐλπὶς ἡμῶν δόξα σοι ,

          Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν ,

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Παναχράντου καὶ Πανυπερευλογημένης, νδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ειπαρθένου Μαρίας, τῆς ὡς ἄξιον ἐστίν μακαρισθείσης ὑπὸ Γαβριήλ τοῦ Ἀρχαγγέλου ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ Ἄδειν ,
Θεία δυνάμει τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ  Σταυροῦ ,
Χάριτι θείᾳ τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοδόχου Τάφου,
Προστασίαις τῶν Τιμίων, πουρανίων, ΰλων,
Νοερῶν, Θείων Δυνάμεων σωμάτων,
Ἱκεσίαις,
Τοῦ Τιμίου ,νδόξου ,Προφήτου ,Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ ωάννου,
Τῶν γίων Ἐνδόξων, πανευφήμων καὶ Θεοκηρύκων ποστολῶν , τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καὶ  πανευφήμου ποστόλου νδρέου τοῦ Πρωτοκλητοῦ,προστάτου καὶ πολιούχου τῆς πόλεως τῶν Πάτρων ,
Τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ εραρχῶν, τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, τῶν Ἁγίων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων ,τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν ναργύρων , τῶν σίων καὶ θεοφόρων Πατέρων καὶ Μητέρων ἡμῶν, τῶν ἐν ἀσκήσει διαλαμψαντων, τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ντωνιου τοῦ μεγάλου, τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Ἔρημου, τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Ματρωνης τῆς ἀομματου, ἧς τὴν θείαν βοήθειαν ἀεὶ  ἐξαιτούμεθα, τῶν  γίων και ἐνδόξων Προφητῶν , Μωσέως τοῦ Θεόπτου καὶ  λιοῦ τοῦ θεσβιτου καὶ πάντων τῶν Προφητῶν ,τῶν ἁγίων καὶ δικαίων Θεοπατορων ωακείμ καὶ ννης,        …………( των Αγίων της ημέρας )………………………
Καὶ πάντων τῶν γίων , ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμὰς,  ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν , Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἐλεησον  ἡμᾶς. Αμήν .

Η δια των Αγίων Δόξα του Θεού

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀναγνωσμα.
Κεφ.11: 33-40, 12: 1-2

δελφοί, οἳ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς·  ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι.  Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι᾿ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν.

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

Από Θεού άρχεσθαι...


Δόξα τ  ν Τριάδι Θε  μν


Στο νέο αυτό ιστολόγιο , σκοπός μας είναι η παρουσίαση εκκλησιαστικού υλικού κάθε είδους , όπως :
Ευχές , Προσευχές , Εικόνες , Υμνολογία , και ερμηνείες αυτών ,
πάντα προς Δόξα και Ευχαριστία του Παναγίου Τριαδικού μας Θεού. 


Με αγάπη Χριστού

Θεοτόκης