Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται , συνεκτείνεσθαι σπεύδων ,
τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου
,
ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ ὠδάς ,
ἂν προσφέρωμέν σοι ,Βασιλεῦ ἅγιε ,
οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον ,
ὧν δέδωκας ἡμῖν τοῖς σοὶ βοῶσιν ,

Ἀλληλούια.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Ἐνδεικτικὴ ἀπόλυσις


Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡ ἐλπὶς ἡμῶν δόξα σοι ,

          Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν ,

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Παναχράντου καὶ Πανυπερευλογημένης, νδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ειπαρθένου Μαρίας, τῆς ὡς ἄξιον ἐστίν μακαρισθείσης ὑπὸ Γαβριήλ τοῦ Ἀρχαγγέλου ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ Ἄδειν ,
Θεία δυνάμει τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ  Σταυροῦ ,
Χάριτι θείᾳ τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοδόχου Τάφου,
Προστασίαις τῶν Τιμίων, πουρανίων, ΰλων,
Νοερῶν, Θείων Δυνάμεων σωμάτων,
Ἱκεσίαις,
Τοῦ Τιμίου ,νδόξου ,Προφήτου ,Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ ωάννου,
Τῶν γίων Ἐνδόξων, πανευφήμων καὶ Θεοκηρύκων ποστολῶν , τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καὶ  πανευφήμου ποστόλου νδρέου τοῦ Πρωτοκλητοῦ,προστάτου καὶ πολιούχου τῆς πόλεως τῶν Πάτρων ,
Τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ εραρχῶν, τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, τῶν Ἁγίων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων ,τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν ναργύρων , τῶν σίων καὶ θεοφόρων Πατέρων καὶ Μητέρων ἡμῶν, τῶν ἐν ἀσκήσει διαλαμψαντων, τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ντωνιου τοῦ μεγάλου, τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Ἔρημου, τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Ματρωνης τῆς ἀομματου, ἧς τὴν θείαν βοήθειαν ἀεὶ  ἐξαιτούμεθα, τῶν  γίων και ἐνδόξων Προφητῶν , Μωσέως τοῦ Θεόπτου καὶ  λιοῦ τοῦ θεσβιτου καὶ πάντων τῶν Προφητῶν ,τῶν ἁγίων καὶ δικαίων Θεοπατορων ωακείμ καὶ ννης,        …………( των Αγίων της ημέρας )………………………
Καὶ πάντων τῶν γίων , ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμὰς,  ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Δι εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν , Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἐλεησον  ἡμᾶς. Αμήν .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου