Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται , συνεκτείνεσθαι σπεύδων ,
τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου
,
ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ ὠδάς ,
ἂν προσφέρωμέν σοι ,Βασιλεῦ ἅγιε ,
οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον ,
ὧν δέδωκας ἡμῖν τοῖς σοὶ βοῶσιν ,

Ἀλληλούια.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Ο Πρωτόκλητος Μαθητής και μιμητής του ΠάθουςἈπολυτίκιον
 Ἦχος δ'
Ὡς τῶν ἀποστόλων Πρωτόκλητος
καὶ τοῦ κορυφαίου αὐτάδελφος,
τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων, Ἀνδρέα,
ἱκέτευε εἰρήνην τῇ Οἰκουμένῃ δωρήσασθαι
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Ἕτερον
Πρὸς τὸ  «Κανόνα πίστεως»
Πατρέων πρόμαχε , Ὀρθοδόξων Ἀπόστολε , Κορυφαίου αὐτάδελφε* , Βυζαντίου θεμέλιε , Μαθητῶν τε Πρωτόκλητε .Ἀχαϊαν διδάξας καὶ τὴν Ἑλλήνων διασπορὰν , Πάτρας αἵματι ἔβαψας . Ἀνδρέα Πολιοῦχε πανένδοξε , πρεσβεῦε Χριστῷ τῷ Θεῶ σῷζε πόλιν καὶ ποίμνην σου.

* ή  Διδάκαλε


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου